Husordensregler

INNLEDNING
Styret har i henhold til vedtektene for Sameiet Skolsegg Terrasse utarbeidet følgende ordensregler
for hertil tilhørende utvendig anlegg.

1.1  Ordensreglene gjelder for alle sameiere, herunder husstandsmedlemmer eller andre som
benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle fremleietakere.

1.2  Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av
husstanden og de som gis adgang til leiligheten.
Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et
godt bomiljø.

1.3  Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som husordensregler.

1.4  Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne
gripe inn ved overtredelser.

2  FELLESAREAL

2.1  Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst, også utgangsdører til terreng mot øst.

2.2  Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer og garasjer. Det er ikke tillatt å
stumpe sigaretter i bakgårder og foran hovedinngang.

2.3  Så vel utendørs og innendørs fellesareal skal behandles aktsomt.

2.4  Reklame/uønsket post skal ikke kastes på gulvet, men i papircontainerne.

2.5  I ganger, trapper og lignende skal det ikke hensettes møbler eller noen form for
gjenstander. Det er ikke tillatt å sette fra seg poser med søppel eller annet avfall.
Fellesgangen skal heller ikke benyttes som ”garderobe” for klær, skotøy, barnevogner
eller leketøy.

2.6  Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på sameiets
fellesarealer.

2.7  Fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt styrebehandling. Større
endringer skal fremlegges på sameiemøte, hvor simpelt flertall er avgjørende.

2.8  Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede.
Det tas som en selvfølge at beboerne ikke kaster avgall eller annet på eiendommens fellesareal,
men heller plukker opp slikt som er henslengt, og ellers medvirker til at eiendommen holdes
velstelt og ryddig.

3  TERRASSER

3.1  Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på terrassene som kan være til sjenanse
eller som kan falle ned fra terrassene. Blomsterkasser og lignende må av denne grunn, og
for å forhindre at vann renner ned, henges på innsiden av terrassene.

3.2  Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrassene. Tepper må ikke ristes
eller tørkes på terrassene eller fra vinduer.

3.3  Lufting av tøy og lignende er bare tillatt når dette ikke er synlig fra fasaden.

3.4  Det er tillatt å grille å på terrassene med gassgrill og elektrisk grill, så sant dette er i
henhold til brannforskriftene.

3.5  Det er ikke tillatt å endre på terrassenes utseende, herunder brystvern og terrassegjerder.
Avskjerming for øvrig mot vind og sol kan kun skje etter styrets samtykke.

3.6  Maling av vegger og tak i annen farge innenfor sameierens terrasse er ikke tillatt.

4  LEILIGHETER

4.1  Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Annet enn
klosettpapir må ikke kastes i klosettet.

4.2  Plumbo må ikke brukes i avløp da det tærer på plasten.

5  RO OG ORDEN

5.1  Fra kl 2300 til kl 0700 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres
nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene,
høylydt tale og musikk på terrassene vil forstyrre beboerne i et stort omfang.

5.2  I tidsrommet kl 2300 til kl 0700 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne.

5.3  Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer via oppslagstavlen i god tid.

5.4  Av hensyn til trappevask og generell adkomst til oppgangen, er det ikke adgang til å ha
gjenstander stående i gangene.

5.5  Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.

5.6  Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden kl 0800 og
2100 på hverdager, lørdager kl 0900 til 1600. På søndager, helligdager og offentlige
høytidsdager må det utvises særlig hensyn, og de nevnte aktiviteter må aldri foregå over
lengre tidsrom.

6  SKILT OG OPPSLAG

6.1  Navneskilt på ringetablåene og postkassene skal være ensartet, og av den type som styret har valgt. Enkeltbestillinger, som ved flytting, skal bestilles hos vår valgte leverandør, og betales direkte. Se våre hjemmesider. Oppgi sameiets navn ved bestilling. Ta kontakt med styret, som er behjelpelig med montering.

6.2  Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke utenfor oppsatt oppslagstavle ved
postkassene i underetasjen.

7  ANTENNE

7.1  Samtlige leiligheter er knyttet til gårdens felles antenneanlegg. Det er ikke tillatt å koble
seg til anlegget annet enn med godkjent utstyr.

7.2  Det er ikke tillatt å sette opp private antenner utenfor leilighetene.

8  SØPPEL

8.1  Husholdningsavfall
Alt søppel skal pakkes godt inn og kastes i containerne. Vær nøye med å knyte igjen
søppelposer slik at vi ikke får unødig forsøpling og lukt fra containerne.

8.2  Papiravfall

Papp/papiravfall skal kastes i container for papiravfall.

8.3  Øvrig avfall
Alt øvrig avfall, herunder glass, skal av den enkelte beboer enten bringes til nærmeste
returpunkt eller til kommunens gjenvinningsstasjon.

9 BOD

9.1  Hver seksjon har fått anvist en bod. Leietakerne må selv besørge renhold og holde boden
låst.

9.2  Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller for øvrig i eiendommens
garasjeanlegg.

9.3  Det er ikke lov å koble seg til det elektriske anlegget i bodene.

10  DYREHOLD

10.1  Det er tillatt å holde dyr i sameiet. Dyret kan forlanges fjernet dersom det er til vesentlig
sjenanse for beboerne. Hund skal holdes i bånd innenfor eiendommen.

11  GARASJ E

11.1  Det er kun tillatt å parkere i garasjeanlegget for de med anvist plass.

11.2  Garasjen skal kun benyttes til parkering. Det er ikke tillatt til annen aktivitet (lek, vask av
biler og lignende).

12 PARKERING OG KJØRING

12.1  Det er kun lov til å parkere på anviste plasser.

12.2  Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom om å utvise mest mulig hensyn.
Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngås, spesielt tidlig på morgenen og sent på
kvelden.

13  TRYGGHET

13.1  For beboernes egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri blokkeres i åpen stilling.

13.2  Slipp aldri inn personer du ikke kjenner via callinganlegget eller via hovedinngangsdører.

14  MELDEPLIKT

14.1  Beboerne plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler og lignende slik at
skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.

15  ENDRINGER

15.1  Sameiemøte kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens
ivaretakelse og beboernes trivsel.

16  SANKSJONER

16.1  Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres boligsameiet eller sameiernes
eiendeler av beboerne eller besøkende i vedkommendes leilighet.
PDF, lite

Comments are closed.